EĞİTİMLER | Eğiticinin Eğitimi

Türkün Akademide “Eğiticinin Eğitimi”

Yrd.Doç.Dr. İbrahim İ. ÖZTAHTALI

Türkün Akademi

İnsanlar yaşadıkları toplumun öyle ya da böyle bir parçasıdır. İçinde olduğu toplumdan bir şeyler alır ve mutlaka bir şeyler verir. Etkileme ve etkilenme alanı, yakın çevresinden başlayarak aile, iş, kent, ülke ve dünya olarak genişler. Etkileme ve etkilenme gücü kişinin sınırlarıyla sınırlıdır. Bireyden başlayarak tüm organizasyonlarda da başarı, kendini tanımayla başlar. Kendini tanımlayabilmek, sınırlarını görebilmek, yapabileceklerini belirlemek ulaşılacak ideal hedefleri belirlediği gibi bu hedeflere varabilmek için gereken stratejik yolu da çizer. Organizasyonların insan kaynakları gücü, finansman olanakları, kalite ölçütleri, üretim ve pazarlama kapasiteleri de kişi sınırları gibi şirketlerin sınırlarını belirler. Bunların doğru analizleri ve hedeflere etkileri düşünülerek yapılan çalışmalar başarıyı doğrudan etkiler.

Şimdi şöyle bir düşünelim, dünyaya gelen bir kişi etkileme ve etkilenme süreci boyunca, yani yaşamı noktalanıncaya kadar daima bir gelişim ve değişim içindedir. Bu gelişim sürekli öğrenen bir dinamik olarak zihinsel olarak hep iyiye doğrudur. Ve bireyin biriktirdiği bir başka deyişle öğrendiği bilgi ve edindiği tecrübeler onun daha başarılı, daha kaliteli bir yaşam sürdürmesini sağlar. Biz bu süreci birey yedi yaşına geldiğinde durdursaydık ve geri kalan yaşamını biriktirdiği ve öğrendiği bu yedi yıllık birikimiyle sürdürmesini isteseydik ne olurdu? Hayata tutunabilir miydi? Karşılaştığı problemleri çözebilir miydi? Yaşadığı toplumda ciddiye alınıp sözü geçen biri olarak muamele görebilir miydi? Vereceğimiz cevap elbette hayır. Aslında şirketlerin ve organizasyonların da bu kişisel örnekten pek de farkı yoktur. Kuruluş aşamasından sonra gelişimine ve eğitimine gereken önemi vermeyen ya da bir süre sonra sürekli eğitilen bir organizasyon olma özelliğini kaybeden şirketler de kendi camiaları içinde etkileme gücünü yitirerek kaybolmaya başlar.

Şirketlerin her geçen gün rekabet edebilme koşulları zorlaşmaktadır. Müşteri, gün geçtikçe daha kaliteli, bununla birlikte daha maliyeti düşük ürün istemekte, üstelik ürünlerinde de inovatif alternatifler beklemektedir. Bütün bunlara cevap verebilmenin yolu yine eğitimden geçmektedir.

Eğitim ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde belirleyebilmek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için kurulmuş olan Türkün Akademi, eğitim ihtiyaçlarının bir bölümünü yine kendi iç dinamiklerini kullanarak çözümlemeyi hedeflemiştir. BU nedenle de ilk eğitim faaliyetini “Eğiticinin Eğitimi” olarak gerçekleştirmiştir. Akademi yönetimi Türkün Holding bünyesindeki şirketlerdeki yetişmiş kalifiye çalışanların bilgi, bilinç ve tecrübelerini, işin içinden gelen biri olarak diğer çalışanlara aktarmanın önemine inanmaktadır. 10 Mayıs 2016 – 06 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılan Türkün Akademi “Eğiticinin Eğitimi” eğitimine Holding çalışanlarından toplamda 109 yönetici katılım sağlamıştır.

Dörder saatlik dilimler halinde üç gün süren eğitimlerde:

Grup, 36 katılımcı 10-11-16 Mayıs 2016 – 12 saat

Grup, 30 katılımcı 23-24-25 Mayıs 2016 – 12 saat

Grup, 24 katılımcı 26-27-30 Mayıs 2016 – 12 saat

Grup, 30 katılımcı 01-02-03 Mayıs 2016 – 12 saat

eğitim almıştır. E

ğitici eğitimi alan 109 yöneticinin dağılımı şu şekildedir:

Türkün Holding                         15 katılımcı

Türkün Tekstil                           28 katılımcı

Türteks                                       8 katılımcı

Mega Tekstil                          44 katılımcı

Vanelli Konfeksiyon             13 katılımcı

Dina Vanelli                           1 katılımcı

 

“Eğiticinin Eğitimi” Programının amacı, eğitimci adaylarına, etkili öğrenmeyi sağlayarak iyi bir eğitici olmak için sahip olunması gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktır. programının içeriği şu şekilde belirlenmiştir:

Eğitim Nedir ?

Yetişkinler Nasıl Öğrenir?

Yetişkin Eğitiminin Temelleri

Öğrenme Döngüsü

Deneysel Öğrenme Döngüsü

Öğrenme Stilleri

Organizasyonlarda Eğitim

Eğitim ihtiyacının Belirlenmesi

Eğitim Sürecinin Tasarımı

Eğitim Yönetimi

Yüksek Performanslı Eğitici

Eğiticinin Kişisel Özellikleri

Eğitimin / Sunuşun Altı Aşamalı Planlaması

Eğitim Salonunun Hazırlanması

Eğitim için Gerekli Ekipmanın Hazırlanması

Sunuş Araçları ve Görsel Malzemelerin Etkili Kullanımı

Eğitimin Beklentilere Uyarlanması

Son Hazırlıklar ve Uygulamaya Geçiş

Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenmek

Etkili iletişim Becerileri Sunuş Teknikleri

Beden Dilini Anlamak ve Kullanmak

Sesin Etkili Kullanılması

İlk izlenim, Uyum Sağlamak ve İlgi Yaratmak

Sunuşu Yönetme

Sorular ve Cevaplar

Tartışmaları Yönetmek

Zor Katılımcılarla ilgilenmek

Eğitimin değerlendirmesi

Üç gün üzerinden planlanan eğitimde ilk iki gün 8 saat teorik bilgilerle beceri geliştirme konusunda pratik bilgiler öğretici tarafından örneklendirilerek anlatılmıştır.

Katılımcıların %98’i eğitime istekli devam etmiş, eğitim saatlerine riayet etmede özen göstermişlerdir.

Altı farklı birimden gelen katılımcıların birimler arası iletişimde zayıf oldukları, birbirlerinin çalışma alanlarını pek fazla tanımadıkları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte eğitim süresince birbirlerini tanıma ve iletişim kurma çabaları da dikkat çekmiştir.

Katılımcıların bireysel iletişim becerileri genelde iyi, fakat bazı çalışanların içe kapanık ve utangaçlıkları dikkat çekmiştir.

Katılımcıların kültürlenme düzeyleri farklılık gösterdiğinden bu durum, eğitim içeriklerinin düzenlenmesinde, eğitim konularının süre ve derinliklerinin değişmesinde önemli rol oynamıştır.

Katılımcıların tamamının kuruma aidiyet duygularının yüksek olduğu, çalışma alanlarında karşılaşılan sorunlara karşı duyarlı oldukları ve bu sorunların çözümünde de istekli davrandıkları gözlemlenmiştir.

Katılımcıların eğitici olma beceri potansiyelleri genel değerlendirmede %75 oranındadır. Bu oran eğitimin ikinci aşaması olan kişisel eğitim planlamalarıyla netleşecektir.

Katılımcıların da eğitim değerlendirmeleri dikkate alındığında “Eğiticinin Eğitimi” programının 12 saatlik bir eğitim paketiyle olgunlaştırılmasının uygulamalarla birlikte zorluğu malum olmuş, eğitim süresinin arttırılmasının uygun olacağı gözlemlenmiştir.

Katılımcıların geri bildirimleri dikkate alındığında kişisel ve meslekî gelişim eğitimlerinin çeşitlendirilmesi Akademinin de 2016 teması olan “Kendini İnşa Etmek” son derece olumlu sonuçlar vereceği düşünülmektedir.

Katılımcılarım aldıkları eğitimi “işe transfer etme” konusunda da başarılı oldukları, eğitim boyunca öğrenilen beceri ve tutumları alt kadrolarına aktarmaya çalıştıkları, yine katılımcıların kendi beyanlarından anlaşılmaktadır.

Katılımcıların “eğitimi işe transfer etme becerileri” eğitimin ikinci adımı olan kişisel eğitim planlamalarıyla bireysel olarak takip edilecek, katılımcı değerlendirilmeye devam edilecektir.

Katılımcıların hemen hemen tamamının sürekli öğrenen bir organizasyon olma bilinci ve isteğinin son derece yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Eğitim Sonunda Kazanımlar

Yetişkin Eğitiminden Beklentileri ve İlgili Kavramları Söyleyebilme

Yüksek Performanslı Bir Eğitici Olmanın Temel Becerilerini Uygulayabilme

Eğitimin Planlanması ve İçerik Tasarımı Yapabilme

Görsel Sunum Hazırlayabilme

Eğitimin Gerçekleşmesi Sırasında Eğiticinin Kullanması Gereken Becerileri Uygulayabilme

Yaratıcılık

Kriz Yönetimi ve Zor Durumları Yönetme Beceri ve Bilgisini Uygulayabilme

Eğitim Sonrası Değerlendirmeleri Yapabilme

Beden Dili, Alan Kullanımı Becerilerini Uygulayabilme

Temel İletişim Becerileri Bilgi ve Becerisine Sahip olma

İyi Bir dinleyici Olma Becerisine sahip olma

 

Web sitemizde sizlere en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.