SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Şirket olarak, insan hayatını her şeyin üstünde tutuyor; çalışan, müşteri, paydaş, toplum, çevre vb.
değerler zincirimizdeki tüm bileşenler nezdinde sürdürülebilir yaklaşımlarını esas alarak, süreç yönetimini
uzun vadeli ve bütünsel bir bakış açısıyla gerçekleştiriyoruz.
Tüm paydaşlarımıza yönelik mevcut stratejilerimiz ve projelerimizde, her türlü ayrımcılığın karşısında
olarak; etik değerlere saygılı, güvene dayalı, fırsat eşitliğine öncelik veren, toplumsal sağlığın, güvenliğin,
refahın ve mutluluğun en iyi şekilde sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.
Çalışanlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde, işimizde belirlediğimiz politikalarımıza
ve etik değerlerimize uygun hareket etmeyi, aşağıda yer alan politikaları etkin şekilde uygulamayı taahhüt
ediyoruz:

Zorla Çalıştırma;

Zorla veya zorunda bırakarak; borca karşılık, gönülsüz işçi çalıştırmamak.

Çocuk İşgücü;

Yasa ve yönetmeliklerle belirlenen işlerde, 18 yaş altı kişileri ve çocukları çalıştırmamak. Stajyerler için
aile muvafakatnamesi talep edilmektedir.

Ayrımcılık;

İşe alımda, çalışma hayatında ve işten ayrılmalarda kişilere fırsat eşitliği sunmak; cinsiyet, ırk, köken, din,
mezhep, soy, yaş, siyasi görüş, medeni hal, engellilik hali, hastalık veya her türlü değer ve statü temelinde
hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak. Ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım, terfi, işten çıkarma ve disiplin
uygulamalarını da bu doğrultuda gerçekleştirmek.

Çalışma Saatleri ve Ödemeler;

Çalışma saatlerini, yürürlükteki kanun ve yükümlülükler esas alınarak, iş-yaşam dengesi gözetilerek
uygulamak. Fazla mesai uygulamalarında gönüllülük esasına uymak. Sektörel işgücü piyasasına göre
rekabetçi ücretler vermek, asgari ücretin altında işçi çalıştırmamak; ücret, fazla mesai ve yan ödemeleri,
yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine uygunluk içinde, zamanında gerçekleştirmek.

Kötü Muamele ve Taciz;

İlgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen uygulamaların dışında disiplin cezası uygulamamak, çalışanların
onuruna ve kişiliğine saygı göstermek; fiziksel, sözel, psikolojik baskı, gözdağı, korkutma ya da cinsel
taciz sayılabilecek davranışlarda bulunmamak.

Temsil Edilme (Örgütlenme) Özgürlüğü;

Yasal şartlar ve standartlar gereğince çalışanlarımıza sendika, dernek veya topluluğa üye olmaları
nedeniyle ayrımcılık yapmamak ve çalışanlarımızın temsil edilme ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı
göstermek.

Etik İş Davranışı;

Şirketimizde, hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha gösterilmez.

İş Sağlığı ve Güvenliği;

İşyeri çalışanlarının meslek hastalığı, iş kazası ve yaralanmalara karşı sağlığını tehdit edebilecek tüm
riskleri ortadan kaldırmak, önleyici tedbirler almak ve bunlara çalışanların katılımını sağlamak; güvenli,
sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri iş ortamlarının yenileşim teknikleriyle sürekliliğini sağlamak.

Çevre;

Yürürlükteki çevre mevzuatlarına uymak, çevre dostu uygulamalar ile faaliyetlerden dolayı oluşabilecek
çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler almak, doğal kaynak tüketiminin azaltılması yönünde çalışmalar
yapmak, çalışanları çevre konusunda bilinçlendirmek.

Çalışanlarımızla İlişkiler;

Şirketimizde, çalışan disiplinini sağlama noktasında hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulanmaz.
Tüm çalışanlarımız çalışma kurallarına, görev tanımlarına ve iş talimatlarına uygun şekilde çalışmaktadır.

Tedarikçi İlişkileri;

Tedarikçilerimizle olan ilişkilerde yükümlülüklerimizi yasalar uygun ve zamanında yerine getirmek, kendi
gelişim sürecimizin yanında tedarikçilerimizin de gelişimini sağlamak, ilişkilerimizde karşılıklı fayda
oluşturmak ve dürüst şekilde hareket etmek. Tedarikçilerin sosyal uygunluk taahhütlerini almak,
değerlendirmek ve iyileştirmeler için karşılıklı iş birliği yaklaşımını benimsemek.

Paydaşlarla İlişkiler;

Çalışanların işle ilgili olarak herhangi bir konuda duydukları memnuniyet ve / veya memnuniyetsizlikleri
iletişim araçlarını kullanarak paylaşmalarını sağlamak, uygun olduğu durumlarda işyeri ile ilgili ve etki alanı
içindeki konularda toplum ve diğer paydaşlar ile diyalog kurmak. Yapılan paylaşımlara zamanında ve etkin
olarak geri bildirimler yapmak.

Yönetim Sistemi;

Sosyal uygunluk faaliyetlerimizi; yürürlükteki kanun ve yönetmelikler, müşterilerimizi sosyal uygunluk
standartları, işyeri davranış kuralları ve BSCI ilkelerine uygun olarak yürüterek, sürekli iyileştirme ve
düzenli gözden geçirmeler ile sürdürülebilir kılmak.

 

Yönetim Kurulu Başkanı
Erol TÜRKÜN

Web sitemizde sizlere en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.